AugustiUr Smålandsposten N:o 192 Lördagen den 8 December 1945.

 

Bygdegård i Blädinge.  Tjugo representanter från elva organisationer voro på onsdagskvällen samlade till möte i samlingslokalen, Blädinge, för att diskutera det inom Blädinge RLF-avdelning framkomna förslaget om uppförande av en bygdegård i Blädinge.   Som ordf. för kvällen fungerade landstingsman Ebbe Ohlsson. Enligt hans uttalande samt de talare, som sedan ordet lämnats fritt, yttrade sig, utgår statsbidrag ej till föreningsgårdar utan endast till kommunala sådana och därvid endast med 25 procent. Den statliga lånemöjligheten uppgår till 70 proc. av de totala byggnadskostnaderna.

  Beträffande plats för bygget kunde de närvarande ej enas, men förslagen voro i majoritet för en tomt i närheten av Blädinge station, resp. Blädingeås.   I bygget föreslogs inrymmande av förutom samlingslokal för cirka 150 personer, kök för skolkökskurser, två klubbrum, vaktmästarebostad och bastu m.m.   En kommitté med uppgift att införskaffa ritningar och kostnadsförslag valdes och fick följande sammansättning: landstingsman Ebbe Ohlsson, lantbrukare Helge Karlsson, Södregård, lantbr. Oscar Snygg, Hjälmaryd, diversearbetare Karl Frisk, Oby, lantbrukarna Gunnar Gustafsson, Bromon, Oscar Ring, S. Vare, samt diversearb. Hugo Blom, Blädinge. Två kommittéledamöter för kommunen skola sedermera utses av fullmäktige.

Ur Smålandsposten N:o 63 Tisdagen den 26 April 1949.

 

Medborgarhus i Blädinge.

 

Uppförandet börjar inom kort.

 

 

  För omkring tio år sedan började man och man emellan dryfta frågan om en byggnad i Blädinge med lokaler, där kommunala nämnder, föreningar, studiegrupper m.m. skulle kunna samlas. Det ansågs nämligen nödvändigt, att någonting blev gjort i sådant avseende, då kommunen så gott som saknar lokaler för samling, och det ansågs, att man genom att bereda särskilt ungdomen möjlighet att träffas så att säga på hemmaplan, kunde medverka till att i någon mån minska flykten från landsbygden. Tanken tog fastare former, och kommunalfullmäktige tillsatte en kommitté för frågans närmare utredning.   Sedan sagda kommitté sammanjämkat de olika uppfattningarna om lämplig plats för byggnaden, låtit upprätta ritningar och skisser m.m., beslutade kommunalfullmäktige att låta uppföra ett medborgarhus på föreslagna platsen vid allmänna vägen Blädinge kyrka – Blädingeås strax väster om järnvägsövergången vid Blädinge station och sålunda lämplig för besök av resande både på järnväg och landsväg. Tomten är belägen på pastoratets mark under Blädinge Stom.   På extra pastoratsstämma i söndags i Vislanda, där Blädingeborna visade sitt livliga intresse för saken genom storartad tillslutning, beslöts utan votering bifalla Blädinge sockens hemställan om köp av erforderlig tomtmark, omkring 3,000 kvm. för 70 öre per kvm. samt ersättning för skog å tomten med omkring 2,400 kr., vartill tomtmarken och skogen värderats genom stiftsnämndens försorg. Dessutom beviljades omedelbar dispositionsrätt, så att arbetet med bygget, vartill arbetstillstånd redan erhållits, tämligen omedelbart kan påbörjas.

Ur Smålandsposten N:o 98 Torsdagen den 30 Juni 1949.

Markförsäljningen för medborgarhus i Blädinge.  Hrr Ragnar Svensson och Edvin Eriksson m.fl. i Vislanda har till regeringen fullföljt sina till länstyrelsen ogillade besvär över den av Vislanda – Blädinge församlingar tillstyrkta försäljningen av ett tomtområde om cirka 3,000 kvm. till Blädinge kommun för uppförande av ett medborgarhus.   Klagandena vidhåller, att byggandet av medborgarhus kan anstå till dess de nya storkommunerna träder i verksamhet. Behovet av samlingslokaler kan enligt deras mening säkerligen tillgodoses på ett annat och mindre kostnadskrävande sätt

 

 Ur Smålandsposten N:o 198 Torsdagen den 21 December 1950.

 

   Bygdegårdsbygget i Blädinge är nu i det närmaste färdigt, och på torsdag efter jul kommer den nya byggnaden att invigas. Därmed har ett längre närt önskemål i Blädinge förverkligats, och den fina bygdegården är ett vackert tillskott i bygdens samlingslokaler.   Det var på ett RLF-möte 1945, som frågan väcktes, och initiativ togs för byggnad av en bygdegård. Andra organisationer inbjöds till ett möte, där man beslöt ingå till kommunalfullmäktige med anhållan om att en centralt belägen samlingslokal borde uppföras. Detta resulterade i att en interimskommitté tillsattes bestående av hrr Ebbe Ohlsson,       A. Samuelsson, H. Carlsson, A. Frisk, H. Blom, E. Gustafsson, O. Ring och O. Snygg, vilka fick i uppdrag att föra frågan vidare.   När sedan fullmäktige upptog motionen till behandling, valdes som kommunens representanter hrr R. Salskog och K.-U. Nilsson. Ordf. blev riksdagsman Ebbe Ohlsson och som arbetsutskott har hrr E. Carlsson, A. Samuelsson och H. Carlsson fungerat. Ytterligare specialkommittéer har haft till uppgift att köpa in inventarier, textilier m.m.   Redan 1946 kunde kommitterade framlägga förslag till köp av lämplig tomt, synnerligen vackert belägen i en dunge intill järnvägen. Den förvärvades, och i juli i fjol kunde man börja med grunden. Det övriga byggnadsarbetet tog sin början i sept. Bygdegården är helt byggd i trä och försedd med tegeltak och smälter väl samman med den omgivande naturen.   I första våningen finns en samlingslokal med 180 platser, en mindre med 40 platser samt kök, klädloger, toalett m.m. Scenen i stora salen är byggd så att den motsvarar de fordringar Riksteatern ställer på dylika. I andra våningen inrymmes bland annat bibliotek, sammanträdeslokal, vaktmästarebostad och maskinrum för biograf. Källarlokalerna inrymmer bl.a. pannrum, reserverat utrymme för bastu, omklädningsrum för teatersällskap samt vaktmästarens privata källare.   Ansökan har redan gjorts att få använda gården som biograflokal.   Den uppförda byggnaden beräknas dra en kostnad av 130,000 kr., varav 33,750 kr. erhålles i statsbidrag.   Huvudentreprenör har varit byggmästare E. Johansson, Vislanda, värme och sanitet är installerad av firman Blom & Co, Moheda, målningsarbetet utfört av E. Svensson, Blädinge, och schaktningsarbetena av J. Gustafsson, Blädinge. Som kontrollant har H. Johansson, Blädinge fungerat.   Den nya bygdegården kommer helt visst att flitigt användas av såväl de kommunala institutionerna som ideella och andra föreningar. Blädinge kommun är att gratulera till denna byggnad, som utgör en prydnad för socknen. Den vittnar också vältaligt om den samhörighetsanda och samarbetsvilja, som alltid varit utmärkande för Blädinge kommun.

 Augusti 2020


Bygdegården i Blädinge

Första iderna startade 1945.