FebruariFebruari 2020

Om OBY gård och dess vattenturbiner och kvarn. Gör reflektionen det är 100år sedan vi fick ström i Blädinge.

Ur Smålandsposten N:o 11 Onsdagen den 22 Januari 1919.

En ny, modern landtkvarn, har under sommaren 1918 uppförts vid Oby gård i Blädinge församling. Kvarnen, som drifves af vattenturbiner, har nya moderna maskiner och konstgjutna kvarnstenar, hvarvid förmales all slags spannmål, majs m.m. Det gamla vattenfallet i Oby har också fått en annan uppgift efter att under årtionden har fått förrinna utan någon nytta. Vid kvarnen har nämligen också monterats en elektrisk kraftstation. F.n. förser den visserligen endast Oby gård med ljus, värme och kraft, men planer äro å färde att med tillhjälp af detta vattenfall äfven elektrifiera Blädingenäs, Blädingeby och Blädinge järnvägsstation m.fl. närliggande ställen. Ägaren till Oby håller också på att afsluta affär med Hällaryds mekaniska verkstad, hvilken skall leverera turbiner och färdigt maskineri för en hafregrynsfabrik vid Oby kvarn. Redan nu tillverkas hafregryn och korngryn vid Oby, hvilka dock icke ångprepareras, men meningen är, att genom den nya anläggning, som planeras och skall vara färdig till hösten d. å., skola ångpreparerade och elektriskt torkade hafregryn och korngryn kunna tillverkas i ganska stor skala. Det är meningen, att så fort spannmålsregleringen upphör, kvarnen skall uppköpa all slags spannmål till förmalning och särskildt korn och hafre för grynberedning. Vattenfallet vid Oby blir således väl tillvarataget och Blädinge församling får sin första industri.