MajMAJ  2020


För hundra år sedan el, idag skall

alla få bredbandUr Smålandsposten N:o 133 Lördagen den 27 Augusti 1921.

Blädingeortens elektrifiering. K. m. har medgivit A. I. Koskulls sterbhus att framdraga en högspänningsledning från Fridhem i Aringsås socken till Blädinge by i Blädinge socken.
Ur Smålandsposten N:o 164 Lördagen den 22 Oktober 1927.
Härmed tillkännagives, att lördagen den 22 oktober påsläppes ström å elektriska ledningarna Långhult-Hjälmaryd med biledningar, och att därefter är förenat med lifsfara att komma i beröring med ledningarna. Vislanda och Blädinge den 20 oktober 1927. S S t y r e l s e n.
Ur Smålandsposten N:o 56 Onsdagen den 11 April 1928.

Vislanda- och Blädingeortens elektriska förening u.p.a., hade årssammanträde i Vislanda den 1 April under ordförandeskap av nämndeman Per Samuelsson i Aplamon. Arbetsstyrelsens förvaltningsberättelse och räkenskaper samt revisorernas berättelse föredrogos, och ansvarsfrihet beviljades. Till föreningens styrelse för två år valdes: kyrkovärden P. M. Johansson i Lindås Östregård, Vislanda, hemmansägarna Otto Andersson i Sälhyltan, Gustaf Hörberg i Remmatorp, Karl Ring i Södra Vare och Salomon Johansson i Blädingeås. Till styrelsesuppleanter för samma tid valdes: häradsdomare C. M. Johansson i Södra Vare, nämndemannen Per Samuelsson i Aplamon och hemmansägaren August Bengtsson i Skeppshult. Till revisorer att granska innevarande års räkenskaper valdes sågverksägaren Sven Nilsson i Kvarnadal och hemmansägaren Karl Magnusson i Färanäs, och till deras suppleanter virkeshandlaren Johannes Andersson i Sjöbacken och kyrkovärden Ernst Karlsson i Hjälmaryd. Föreningssammanträdet gjorde det uttalandet, att styrelsen skulle uppmana de föreningsmedlemmar, som ännu icke erlagt stadgeenlig anslutningsavgift, att ofördröjligen erlägga densamma Till ingenjör Nils Lindgren i Ljungby, som under den elektriska anläggningens byggande varit arbetsstyrelsens sakkunnige och som sådan utfört ett berömvärt arbete, avsändes ett hälsningstelegram. Föreningens tack till arbetsstyrelsen och deras uppoffrande och krävande arbete framfördes i hjärtliga ordalag av Karl Magnusson i Färanäs.
Ur Smålandsposten N:o 52 Torsdagen den 2 April 1931.
Vislanda- och Blädingeortens elektriska förening, har haft årssammanträde under ordförandeskap av nämndeman Per Samuelsson, Jutaregård, Blädinge. Föreningens räkenskaper har balanserat på kr. 51,523:17 med en behållning på kr. 1,179:84. Styrelse och räkenskapsföraren beviljades full och tacksam ansvarsfrihet för det gångna året. Till revisorer för år 1931 valdes hemmansägarna J. Andersson, Sjöbacken, och C. Magnusson, Färanäs, med E. Olsson. Brohult, och E. Karlsson, Hjälmaryd, som suppleanter. Som nya medlemmar i föreningen intogos hemmansägarna O. Nilsson, Hjulsryd, J. A. Svensson, Högelycke, E. G. Andersson och J. Petersson, Krokön, E. Nilsson och G. Johansson, Hökatorp, samt G. Nilsson, Katåsen.
Ur Smålandsposten N:o 44 Lördagen den 19 Mars 1932.
Vislanda–Blädingeortens elektriska förening, har haft årsstämma. Av styrelsens berättelse framgick att räkenskaperna balanserat å kronor 49,784:39 ,med en nettobehållning av kr. 1,971:11, som tillfaller leverantören. Revisorerna hade tillstyrkt ansvarsfrihet, vilken också beviljades. Till styrelseledamöter omvaldes P. M. Johansson i Lindås, Otto Andersson i Sälhyltan, Karl Ring i S:a Vare, Salomon Johansson i Ås, och Ernst Petersson i Lönshult med C. M. Johansson i S:a Vare, Aug. Bengtsson i Skeppshult och Vilhelm Lüning i Lönshult som suppleanter. Revisorer blevo Johannes Andersson i Sjöbacken och Karl Magnusson i Färanäs.
Ur Smålandsposten N:o 46 Lördagen den 24 Mars 1934.
Vislanda- och Blädingeortens elektriska förening, höll i söndags bolagsstämma. Medlemsantalet har under det gångna året uppgått till 139. Föreningens inkomster uppgingo till kr. 45,122:97 och utgifterna till kr. 42,713:26 med en behållning å kr. 2,409:71, vilken summa tillfaller energigivaren, kvarnägaren Sibbe Johansson, Långhult, Ryssby. Till styrelse för de två nästkommande åren omvaldes kyrkovärd P. M. Johansson, Lindås, hem.-äg. Otto Andersson, Sälhyltan, hem.-äg. Ernst Pettersson, Lönshult, hem.äg. Salomon Johansson, Blädingsås, och hem.-äg. Karl Ring, Södra Vare med häradsdomaren C. M. Johansson, Södra Vare, hem.-äg. August Bengtsson, Skeppshult, och hem.-äg. Vilhelm Lüning, Lönshult, som suppleanter. Stämman beslöt att godkänna ansökan om anslutning för vaktstugan och anhalten i Mörhult samt för Vislandaavdelningen av B.F. och S.L.U. nyuppförda hus i Spjutaretorp. Alfred Karlsson, Norra Vare, Blädinge, hade inlämnat en anhållan om att leverantören borde anskaffa reservkraft, ty under det gångna året hade inte lyset varit till allas belåtenhet.


Ur Smålandsposten N:o 37 Måndagen den 9 Mars 1953.
Gatubelysning i Blädinge by.

Sedan Alvesta köping låtit ordna belysning bl.a. utefter vägen söderut genom Benestad by till Blädingegränsen, har nu fastighetsinnehavarna i Blädinge by börjat diskutera möjligheter för belysning av samma vägs fortsättning även genom Blädinge bys gränser. På bystämma hösten 1952 tillsattes en kommitté, bestående av lantbrukarna Folke Wärenfeldt och Helge Karlsson samt köpman Sture Ekman för utredning i ärendet. Sagda kommitté har sedan Alvesta elverk infordrat kostnadsförslag dels för anläggningens genomförande och dels för driften samt i samråd med verket upprättat förslag till antalet ljuspunkter. Dessas antal hade föreslagits till 14. I fredags kväll hade kommittén kallat intresserade till sammanträdet i Blädingegården, och att intresset var stort märktes på tillslutningen. Ordförande var Folke Wärenfeldt, som meddelade resultatet av undersökningen och de beräknade kostnaderna. Ehuru väl någon ansåg, att det egentligen borde vara kommunens sak att bekosta belysning utefter genomfartsvägarna, var dock ingen nog optimistisk att ens våga tänka sig detta. Alla var dock ense om att projektet borde genomföras och alla syntes vara villiga att dra sitt strå till stacken. De närvarande ansåg dock, att dels kommunen borde vidsträcka med viss andel för skolan och ålderdomshemmet, båda belägna vid vägen och med nytta av belysningen, och att dels församlingen borde vidsträcka med en del för kyrkan. Dessutom framfördes förslag om belysning av vägen från kyrkan till prästgården med omkring fyra ljuspunkter, vilket pastoratskassan ansågs böra bekosta. De närvarande beslutade därför att tillskriva kommunalfullmäktige, kyrko- och pastoratskyrkoråden med hemställan om dessas medverkan i berörda avseenden samt att sedan, då besked erhållits, närmare besluta om detaljerna i ärendet.