NovemberNovember 2020


Begreppet tjuv ser lite olika ut under åren som gått.


Ur Smålandsposten N:o 14  Lördagen den 26 Januari 1901.

 

Stulna spritvaror och pressylta.  Såsom misstänks att natten mellan den 2 och 3 innevarande januari hafva begått inbrottsstöld hos Valfrid Carlsson i Hjälmaryd, Blädinge socken, hade af kronolänsmannen H. Wieslander häktats ett par luffare f. artilleristen Nils Nilsson-Nordström-Berggren och f. båtsmannen Carl Johan Eriksson-Lavett-Anderberg. Inbrottet hade tillgått sålunda, att en fönsterruta å vestra gafveln till boningshuset bestrukits med såpa, ett papper lagts på och rutan intryckts, hvarpå tjuvarne inkrupit genom den sålunda uppkomna öppningen och tillgripit en del cognac, bränvin, portvin och pressylta, tillsammans värderadt till 21 kronor. Å marken utanför fönstret hade på morgonen efter stölden märkts spår efter två personer och en hund. Som ofvannämnde Anderberg, hvilken sysselsatt sig med sotning, ett par dagar före jul legat en natt å stället der stölden skedde, och dertill åsett när spritvarorna uppackades, vändes genast misstankarna mot honom, och på morgonen den 4 januari blefvo han och NordströmBerggren häktade.   De äro båda gamla kända poliskunder och hafva förut varit straffade, Nordström för tredje resan stöld och Anderberg för första resan stöld jemte förskingring.   Nordström-Berggren är född den 23 oktober 1866 i Åraslöf, Nosaby socken, och har först egnat sig åt sotareyrket, derpå hade han vid aderton års ålder tagit värfning hos Vendes Artilleriregemente, hvarest han tjenade i 3 år. Efter kapitulationstidens slut hade han, den tid han ej suttit häktad, befunnit sig på vandring i Sverige, Norge, Danmark och Finland.   Anderberg är född den 27 juni 1866 i Mörrums socken. Han hade under 1 år tjenstgjort som båtsman, men för öfrigt drivit omkring utan stadigvarande arbete, sysselsatt äfven han med sotning.   Det brott, hvarför de nu stodo tilltalade, förnekade de helt och hållet och berättade, att de öfver julen bott hos en enka som hette Stina, i Lekaryd. På qvällen före den natt, då stölden begicks, hade de varit i Alfvestad och supit samt kommit tillbaka till sitt logi vid midnattstiden. Nordström-Berggren medgaf, att han härvid haft med sig en liten honom tillhörig hund. Spritvaror uppgåfvo de sig hafva köpt och förtärt i stora qvantiteter och en del sådana varor, som de innehade vid häktandet, sade de sig hafva inköpt, men som de hördes hvar för sig uppgåfvo de bådadera att de hvar för sig köpt dessa varor. Nordström å Gottåsa gästgifvaregård och Anderberg å gästgifvaregården i Alfvestad. Å andra sidan igenkände målsegaren de hos de häktade funna flaskorna vara de samma, som blifvit honom frånstulna.   Tre vittnen hördes, men intetdera af dessa hade egentligen något annat att berätta än att de häktade dagen efter stölden varit hos dem och medfört spritvaror, hvilka flitigt anlitats.   För hörande af flera vittnen uppsköts ransakningen till Onsdagen den 13 februari.


 Ur Smålandsposten N:o 25  Torsdagen den 14 Februari 1901.

 

Ransakning å Wexiö cellfängelse, inför Allbo häradsrätt, angående stulna spritvaror. Förnyad ransakning företogs med häktade förre artilleristen Nils Nilsson-NordströmBerggren, och f. båtsmannen Carl Johan Eriksson- Lavett – Anderberg. Misstänkta för att ha begått inbrottsstöld hos Valfrid Carlsson i Hjälmaryd, Blädinge socken, hvarvid en del spritvaror samt ett stycke pressylta och ett stycke rullsylta tillgripits.   Lavett-Anderberg erkände nu, att stölden föröfvats på af honom framstäldt förslag, och hade dervid så tillgått, att Nordström-Berggren tryckt ut rutan, hvarpå Anderberg krupit in och tillgripit syltan och spritflaskorna samt lemnat ut dem till kamraten. Enda motivet till stölden har varit begäret efter sprit, och var Anderberg periodsupare.    Nordström-Berggren nekade till en början, men sedan kamraten aflagt sin bekännelse tyckte han, att det nog ej var idé att neka längre, utan medgaf, att de båda tilsammans begått stölden, hvilken Anderberg flera gånger förut föreslagit, att de skulle begå, men hade den ej förut kommit till utförande förrän nu p.g.a. yrväder. Om sjelfva stöldens utförande uppgaf Nordström-Berggren, att det varit Anderberg som tryckt ut rutan, hvarvid han begagnade sig af ett såpadt papper, so för ändamålet medförts. Dessförinnan hade dock Anderberg sökt med en tång taga ut de spikar som höllo fönstret för att få bort detta, men hade detta ej lyckats. Sedan rutan intryckts hade Anderberg räckt in armen genom öppningen och haspat upp fönstret.   Ånyo hörd vidgick Anderberg, att det i hufvudsak tillgått så som Berggren uppgaf.   På grund af de sålunda afgifvna bekännelserna afstod åklagaren, kronolänsman Hjertqvist, från hörandet af de af honom inkallade vittnena, genom hvilkas berättelser full bevisning mot de tilltalade skulle ha förelegat.   Åklagaren yrkade ansvar å Berggren för fjerde resan stöld till åtta års straffarbete samt å Anderberg för andra resan stöld.   Genom efter enskild öfverläggning afkunnadt utslag dömdes Nordström-Berggren till straffarbete i tre år samt att vara medborgerligt förtroende förlustig i fem år utöfver strafftiden. Lavett-Anderberg dömdes till straffarbete i ett år och sex månader samt åtta års förlust af medborgerligt förtroende.


Ur Smålandsposten N:o 50 Onsdagen den 30 Mars 1904.

 

Fågeln flög sin kos.  Södra Ware byamän voro häromdagen ute för att fasttaga en luffare, som i Blädinge gjort visit å ett litet ställe i skogen, Furet (Féet) kalladt, och tillgripit åtskilliga klädespersedlar. Efter en ansträngande jagt i skogar och moras, fick man fatt i tjufven som nu af två handfasta karlar skulle skjutsas öfver Wislanda till vederbörande kronolänsman i Alfvestad. Från Wislanda medföljde äfven polisuppsyningsmannen Engdahl. Då de fyra resenärerna kommit ett stycke uppåt Oby skog bad den anhållne, som var mycket lätt klädd, och få springa ett stycke och hålla sig i vagnen, medan han tog värme. Detta beviljades. Men karlen hade ej sprungit många steg, förrän han med blixtens hastighet försvann inåt skogen. Hans fasttagande för andra gången omöjliggjordes bl. a. deraf, att det nu var qväll och mörker. Tjufven är lång till växten, klädd i utnötta kläder och är i omkring 30 års ålder, skrifves till Sm. P:n.


Ur Smålandsposten N:o 127 Torsdagen den 20 Augusti 1953.


Stor penningsumma stals i skrivbord.

    I går förmiddag blev lägenhetsägaren Erik Johansson, Högelycke, Blädinge, bestulen på en större penningsumma som förvarades i skrivbordet. En bankbok, som låg intill, blev ratad. Troligen har förövarna av stölden använt sig av falska nycklar och även låst efter sig. En man i 50 – 60-årsåldern efterspanas som misstänkt för stölden. Mannen gick och plockade svamp i närheten och hade frågat Johansson om han tyckte illa om, att mannen plockade svamp intill gården. Grannarna hade redan på morgonen sett en person cykla förbi och sedan återvänt vid middagstid. Denne var klädd i ljus kostym och trenchcoat och var kraftigt byggd med kantigt ansikte och buskiga ögonbryn. Som en underlighet i historien måste betecknas det faktum att tjuven måste ha förfogat över tre falska nycklar för att ta sig in igenom dörren, vilken var låst med inte mindre än tre lås. Inget av dessa lås var uppbrutet.


Ur Smålandsposten N:o 29 Torsdagen den 21 Februari 1957.

 

Inbrottstjuv i Blädinge.

 

  Ett inbrott förövades i tisdags kväll hos lantbrukaren Ernst Johansson, Blädinge Västregård, Blädinge, varvid 15 kr. i kontanter, två armbandsur och en del smycken för tillhopa cirka 500 kr. blev tjuvens byte.   Inbrottet har förövats någon gång på kvällen, medan gårdsfolket var på teaterbesök i Blädingegården, där de f.ö. såg Vilhelm Mobergs pjäs ”Våld”. Under denna tid har tjuven – av spåren att döma har han varit ensam – slagit sönder fönsterrutan till ytterdörren och därefter tagit sig in. I lägenheten har han tagit god tid på sig och noggrant genomsökt lådor o.d. Han har tydligen varit på jakt efter pengar, men han undgick att märka kontanter, som låg ganska öppet på byråer och bord. Tjuven har så gott som vänt upp och ned på hela huset, innan han givit sig därifrån.    Närboende personer har hört hundskall vid 21-tiden, och troligt är väl, att tjuven vid denna tid avlägsnat sig från huset. Strax innan teaterbesökarna återvände hem har man även hört en bil starta i närheten av inbrottsplatsen.   Polisutredning pågår.


Ur Smålandsposten N:o 38 Lördagen den 9 Mars 1957.

 

Blädingetjuven fast.  En 17-årig utländsk pojke har vid förhör inför polisen i Vislanda erkänt, att han gjort inbrottsstölden i en gård i Blädinge kyrkby den 19 februari.   Medan gårdens folk var borta stal ynglingen två armbandsur, fem broscher, halssmycken och ringar för c:a 600 kr. Alla de stulna sakerna har återfunnits och överlämnats till ägaren.


Ur Smålandsposten N:o 198 Lördagen den 19 December 1964.

 

Julgrisen stals i Blädinge

   För inte så länge sedan stals ett halvt dussin fasaner i Vislandatrakten, och polisen tippade att någon höll på med att ordna till ett läckert julbord åt sig. Tydligen var tjuven eller tjuvarna inte nöjda med fasanen ty natten till torsdagen stals en fin julgris för lantbrukaren Hilding Karlsson, S. Vare, Blädinge, strax norr om Vislanda. Den värderas till omkring 250 kr.


Ur Smålandsposten N:o 74 Tisdagen den 11 Maj 1965.

 

1.000 kr. väck ur kassaskåp vid mystisk kupp i Blädinge

 

  En kassaskåpskupp, som förbryllar polisen, har under veckohelgen förövats i Blädinge stationshus. Bytet blev 1.000 kr. i kontanter.   I går morse upptäcktes, att kassaskåpsdörren stod på vid gavel och att 1.000 kr. stulits ur skåpet.    Kriminalpolisen i Växjö fann inga spår som tydde på inbrott eller åverkan. Antingen har skåpet inte blivit låst eller också har falska nycklar kommit till användning. Inbrottet har skett någon gång mellan lördag kväll och måndag morgon.   Utredningen fortsätter.


Ur Smålandsposten N:o 118 Tisdagen den 31 Juli 1956.

 

Biltjuv tog på bar gärning.

 

  Häromnatten var en biltjuv i färd med att låna en ny VW-buss i Blädinge.   Ägaren som råkade titta ut genom fönstret vid tillfället fick se, att det lystes med tändstickor i bussen. Han smög sig ut och överraskade en man, som satt i bilen. Ägaren grep mannen i kavajen, men denne slet plagget av sig och begav sig springande mot Alvesta.   Polisen larmades och tog mannen strax söder om Alvesta. Man konstaterade, att det rörde sig om en kringvandrare, som icke tidigare haft något otalt med polismyndigheterna och därför släpptes.


Ur Smålandsposten N:o 29 Torsdagen den 21 Februari 1957.

 

Inbrottstjuv i Blädinge.

 

  Ett inbrott förövades i tisdags kväll hos lantbrukaren Ernst Johansson, Blädinge Västregård, Blädinge, varvid 15 kr. i kontanter, två armbandsur och en del smycken för tillhopa cirka 500 kr. blev tjuvens byte.   Inbrottet har förövats någon gång på kvällen, medan gårdsfolket var på teaterbesök i Blädingegården, där de f.ö. såg Vilhelm Mobergs pjäs ”Våld”. Under denna tid har tjuven – av spåren att döma har han varit ensam – slagit sönder fönsterrutan till ytterdörren och därefter tagit sig in. I lägenheten har han tagit god tid på sig och noggrant genomsökt lådor o.d. Han har tydligen varit på jakt efter pengar, men han undgick att märka kontanter, som låg ganska öppet på byråer och bord. Tjuven har så gott som vänt upp och ned på hela huset, innan han givit sig därifrån.    Närboende personer har hört hundskall vid 21-tiden, och troligt är väl, att tjuven vid denna tid avlägsnat sig från huset. Strax innan teaterbesökarna återvände hem har man även hört en bil starta i närheten av inbrottsplatsen.   Polisutredning pågår.


Ur Smålandsposten N:o 38 Lördagen den 9 Mars 1957.

 

Blädingetjuven fast.  En 17-årig utländsk pojke har vid förhör inför polisen i Vislanda erkänt, att han gjort inbrottsstölden i en gård i Blädinge kyrkby den 19 februari.   Medan gårdens folk var borta stal ynglingen två armbandsur, fem broscher, halssmycken och ringar för c:a 600 kr. Alla de stulna sakerna har återfunnits och överlämnats till ägaren.

 

 Moderna delen (Kopiera nedan och klistra in i din webb läsare)

https://www.aftonbladet.se/svenskahjaltar/a/RRw2K5/eric-stoppade-tjuvar-tva-ganger--under-samma-manad?fbclid=IwAR1_P0fdOq9t9n4EK-ABjaomF7HFd5JhZg31bAvkBw4P_6OUVnyM-x7OM1I