Augusti 2018

Augusti 2018

LRF


LRF eller som den tidigt kallades Blädinge Lantmannaförening u.p.a.

De äldsta noteringar vi hittat är ur en tidningsartikel från 1933.

Där det påstås följande: att föreningen bildades 1886, alltså för mer än 130 år sedan.


Ur artikeln från 1933:

Blädinge lantmannaförening, som bildades 1886 och har till syftemål att diskutera aktuella jordbruksfrågor och särskilt föreningsverksamheten, men som under de senaste tio åren legat nere, var i söndags kallat till sammanträde i kommunalrummet för att återupptaga verksamheten.   Styrelseval företogs. I en diskussion behandlades de nu så enormt låga svinpriserna, vilka ansågs ha sin orsak i den väldiga importen av majs och andra fodermedel, som har till följd, att en lönande animalisk produktion, baserad på egen foderodling, verkar ruinerande. Sammanträdet uttalade sig för en skrivelse till hushållningssällskapet om medverkan att få regering och riksdag att vidtaga importreglering på särskilt majs och havre och med en importavgift, så att majspriset i detaljhandeln blir minst 15 öre pr kg. för att i någon mån skydda såväl brödsädesodlingen som fläskproduktionen.   Vidare redogjorde lantbr. A. Karlsson, Espetuna för slaktdjursförsäljningsföreningen och resultatet av teckning för medlemskap i densamma, vilken betecknades som mycket tillfredställande, då stora utsikter finnas att uppnå ett resultat av över 80 proc. av samtliga brukningsdelar inom socknen


Man justerade sin verksamhet enl nedan. Texten lyder:

Den 3 Mars 1917 antogos stadgar för Blädinge lantmannaförening u.p.a., vars ändamål är att åt sina medlemmar mot kontant likvid anskaffa varor av full god beskaffenhet till möjligast billiga pris, huvudsakligen av de slag, jordbrukaren behöver för ett rationellt bedrivande av sitt yrke, såsom frö och spannmål till utsäde, gödsel, kalk och kraftfodermedel, redskap och maskiner m. fl. artiklar, att försälja jordbrukarnes jordbruksalster såsom säd, hö, halm och ladugårdsprodukter m. m., ävensom att på allt sätt arbeta för jordbrukets, boskapsskötselns och därmed sammanhängande binäringars höjande. Styrelsen har sitt säte i Blädinge. Räkenskaperna avslutas för kalenderår. Styrelsen utgöres av lantbrukarne Sigfrid Emanuel Andersson i Oby, Aron Karlsson i Espetuna, Ernst Otto Carlsson i Hjälmaryd, Johan Peter Carlsson i Norra Vare och Aron Nilsson i Blädinge, ordinarie ledamöter, samt lantbrukarne Ernst Otto Petersson i Blädinge Näs och Gustav Hjalmar Reinhold Snygg i Hjälmaryd, suppleanter. Firman tecknas av bemälde E. O. Carlsson och S. E. Andersson var för sig. Kallelse till sammanträde sker genom kungörelse i sockenkyrkan två söndagar å rad, första gången senast åtta dagar före sammanträdet, eller och genom utsändande av cirkulär till varje medlem av föreningen minst åtta dagar före sammanträdet. Andra meddelanden delgivas på enahanda sätt eller genom s. k. Roteombuden


Om någon vet mer om ovan hör av er in på vår hemsida.


Man verkar till att varit framgångsrika för 1923 redovisar man följande:

Blädinge lokalförening, av Kronobergs läns lantmäns centralförening hade på lördagen ordinarie årsmöte i Blädinge sockenstuga under ordförandeskap av riksdagsman P. M. Olsson, Blädinge.    Av den framlagda redogörelsen för 1922 års verksamhet framgick bl.a., att den totala omsättningen balanserat på en summa av kr. 14,763:12, med en årsvinst av kr. 484:85. Tillsammans med reservfonden, kr. 676:69, stod alltså till föreningens förfogande kr. 1,161:54. På revisorernas förslag beviljades kassören full och tacksam ansvarsfrihet, varjämte på förslag av styrelsen, beslöts att hela årsvinsten skulle överföras till reservfonden för att tjäna som täckning för medlemmarnas garantiteckning.   Styrelse och suppleanter omvaldes. Revisorer blevo lantbr. Fr. Johansson och Hj. Snygg, Hjälmaryd samt P. Bayard, Blädinge, revisorsuppleanter blevo lantbr. Oscar Snygg, Hjälmaryd, och Robert Karlsson, N. Vare.   Till ombud i centralföreningen utsågos riksdagsman P. M. Olsson, Blädinge, och kyrkovärd E. O. Carlsson, Hjälmaryd, med kyrkovärd E. O. Pettersson, Blädingenäs, som suppl. Två nya medlemmar ingingo i föreningen. Att justera protokollet utsågos lantbr. Fr. Johansson och Oscar Snygg, i Hjälmaryd. 


Vi har en sammanställning över tidningsartiklar i nedan länk.


Tidningsartiklar LRF