Oktober 2018

Oktober 2018

Bastuföreningen i Blädingeås


1939 bildades Blädinge Västra Badhusförening. Först i april 1948 var arbetet klart med bastun och den kunde öppnas för allmänheten. Det sägs att bastun användes för bad fram till 1972.


Här följer lite utdrag från Smålandsposten:


Ur Smålandsposten N:o 65 Torsdagen den 27 April 1939.

 

Badstu uppföres i Blädinge?

Intresserade för uppförande av badstu i Blädinge hade på tisdagskvällen kallat fil. lic. I. Wettergren, Grimslöv, att tala över ämnet.   Föredraget, som hölls i skolan Blädingsås, hade samlat en talrik åhörareskara. Efter hälsningsanförande av folkskollärare C. Nilsson, Blädingsås, talade lic. Wettergren om badstubadets betydelse för folkhälsan och gav anvisning på olika byggnadstyper för uppförande av badstu, råd angående de anslag man bör söka m.m. Efter det intressanta

föredraget blev det diskussion, under vilken alla uttalade sig för att uppföra badstu. Slutligen tillsattes en kommitté med uppdrag att närmare utreda frågan. I denna kommitté valdes fru Anna Nilsson, Blädingsås, lantbr. O. Andersson, d:o, lantbr. J. Aronsson, N. Vare, lantbr. A. Karlsson, Espetuna, lantbr. S. Jonsson, Färanäs, lantbr. I. Dahl,          S. Vare, samt lantbr. O. Snygg, Hjälmaryd. Till sammankallande utsågs fru Anna Nilsson.

 

Ur Smålandsposten N:o 195 Tisdagen den 12 December 1939.

 

Badhusfest med Finlandsinsamling i Blädinge.  En verkligt lyckad aftonunderhållning var på fredagskvällen anordnad i Blädingsås skola till förmån för uppförande av bastu i Blädingsås.   Programansvariga voro elever i små- och folkskolan, som lyckades alldeles förträffligt. De närmare 150 åskådarna voro överförtjusta. Främst märktes barnkören från småskolans första klasser, som inövats av fröken Svensson. De späda rösterna klingade vackert och gingo direkt till publikens hjärtan. Särskilt ”Sju små juleljus” väckte allas beundran. Även en kvartett mera försigkomna sångare gjorde sig uppmärksammade i mera krävande saker. De flesta applåderna tillknep sig 8-åriga Maj-Lis Pettersson för sin käcka tolkning av Rydbergs ”Tomten” samt rolig uppläsning om ”Hönan och vetekornet”. Glansnumret var emellertid Lucia, 8-åriga Eivor Nilsson, som jämte uppvaktning ljusomprydd inträdde i salen.    Programmet avslöts med ”Du gamla du fria” unisont. I ett anförande av lantbr. K. Magnusson, Färanäs, tolkades slutligen deltagarnas tack. Behållningen uppgick till närmare 65 kr. Vid kaffet gjordes en insamling till Finland, vilket inbringade c:a 85 kr.

Ur Smålandsposten N:o 36 Torsdagen den 5 Mars 1942.

 

Från Blädinge, meddelas:   I söndags var i Ås skola anordnad en aftonunderhållning. Anordnare var Blädinge västra badhusförening. Sedan hr Sven Jonsson hälsat de närvarande välkomna, höll komminister F. Svensson föredrag om ”Ungdomen och föreningslivet”. Vidare förekom sång och uppläsning samt frågesport. Vid den senare deltog ett lag seniorer och ett lag juniorer. Konkurrensen blev knivskarp men till seniorernas förmån. En dialog väckte allmän munterhet. Behållningen går till badhusfonden.

Ur Smålandsposten N:o 121 Lördagen den 1 Augusti 1942.

Blädinge västra badhusförening, har haft årsmöte.   Av årsberättelsen framgick, att föreningen nu har 80 medlemmar och 94 andelar. Kassan utvisade en behållning av 783 kr.   Föreningen uttalade om önskemål, att badhusbygget påbörjas så snart förutsättningarna kunna ordnas.   I samband med årsmötet hade en friluftsfest anordnats i Färanäs. Ordf. fru Anna Nilsson hälsade publiken välkommen och överlämnade därpå ordet åt folkskollärare E. Friberg, Kvenneberga, som talade över ämnet ”Hälsovård och nöjeskult i hem och samhälle”. I det intressanta och uppskattade föredraget framhölls bl.a. badets stora betydelse ur socialhygienisk synpunkt. I en särskild statistik påvisades, huru förkylningssjukdomar bland skolbarnen i distriktet nedbringats sedan de börjat med bastubad.   Därpå följde kaffeservering, varefter S.L.U.-amatörerna på ett förtjänstfullt sätt uppförde en teaterpjäs, som livligt uppskattades. Ortsbefolkningen hade mangrant infunnit sig. Nettobehållningen uppgick till 155 kr.

 

 Ur Smålandsposten N:o 98 Lördagen den 26 Juni 1943.


Från Blädinge, meddelas:   Såsom framgår av annons i dagen tidning anordnar Blädinge badhusförening fest i Färanäs i morgon kl. 14,30. Festen inledes med dans kring majstången. I det övriga gedigna underhållande programmet blir glanspunkten en uppvisning i sällskapsdanser från 1800-talet av elever från Grimslövs folkhögskola under fru Stenows skickliga ledning. En teaterpjäs, ”Snål-Jontes amerikaarv”, spelas av Vislanda S.L.U-avdelning och dess amatörer. För serveringen är väl sörjt. Senare blir det folklekar under utbildad ledares ledning. Dragspelsmusik, tombola och gissningstävlan eliminerar alla risker för dödpunkter

Ur Smålandsposten N:o 59 Söndagen den 16 April 1944.

 

Aftonunderhållning, var i fredags anordnad i Blädingeås skola.   Fru Anna Nilsson upplyste i korthet om att festen var anordnad för att skaffa medel till ett planerat bastubygge, varefter skolflickorna genom en för aftonen författad sång hälsade den talrika publiken. Så följde sång och deklamation av skolbarnen, allt utmärkt utfört. Därefter följde ”Årsexamen i Snackeboda högre allmänna småskola” med skolflickan Maj-Lis Virdeskog som lärarinna. Att såväl ”lärarinna” som elever skötte sig bra, både syntes och hördes på publiken, och det var med glatt humör denna sedan bänkade sig vid de dukade kaffeborden. Sedan följde paketauktion. Stämningen var god, auktionsförrättaren gemytlig och de skänkta paketen betalades bra. Sångaren Carl-Olof Johansson från Alvesta sjöng därefter mycket förtjänstfullt några sånger, och kandidat Gunilla Frykholm avslutade programmet med deklamation och sång.   Den ekonomiska behållningen blev omkring 200 kr.

 

Ur Smålandsposten N:o 132 Torsdagen den 24 Augusti 1944.

 

Från Blädinge, meddelas:   På söndag anordnar Blädinge badhusförening sommarfest i Färanäs. Som vanligt äro anordningarna lockande. Fil. mag. Gunnar Johansson från Grimslöv, väl känd från föregående tillfälle, håller föredrag på fredag om den danske diktarprästen Kaj Munck. En teaterpjäs ”Råtallen”, spelas av Ryssby SLU-avdelnings rutinerade amatörer. Vidare blir det folklekar under sakkunnig ledning, fiol- och dragspelsmusik, tombola m.m.


Ur Smålandsposten N:o 22 Lördagen den 10 Februari 1945


Från Blädinge, meddelas:   Ett förnämligt program, som säkerligen kan göra anspråk på att tillgodose de flestas smakriktningar, kommer att bjudas besökarna på söndag då Blädinge badhusförening anordnar aftonunderhållning i samlingslokalen. De efter enbart lyckade uppträdanden i en mängd folkparker under senare år så välkända amatörerna Allan Lindblad och fru Lisa Jönsson från Alvesta svarar för ett glänsande kabaréprogram under en timmes tid. Sedan blir det sockenpamparnas tur att bänka sig på de talföras säte i och för medverkan i de oförberedda talarnas klubb. Det är en sextett munviga och slagfärdiga förtroendemän från Blädinge, som tillsammans med ämnesgivaren skall åstadkomma denna programpunkt. Bäste talare erhåller en tårta som pris. Allsång kommer att utfylla programmet, vilket senare även upptager violin- och dragspelsmusik samt folklekar.   Då det i Blädinge under säsongen knappast bjudes någon mera kväll med program av detta gedigna slag, hoppas arrangörerna, att allmänheten talrikt möter upp.


Ur Smålandsposten N:o 24 Tisdagen den 13 Februari 1945.

 

Aftonunderhållning i Blädinge.  En trevlig aftonunderhållning var i söndags anordnad i samlingslokalen i Blädinge. Arrangör var ortens badhusförening.   Välkomsttalet hölls av lantbrukare Sven Jonsson, Färanäs, som hade nöjet välkomna det kanske största antal besökare, som någonsin samlats i denna lokal.   Scenen beträddes härefter av fru Lisa Jönsson och hr Allan Lindblad från Alvesta, vilka med ett omväxlande kabaréprogram, speciellt den vackra sången, helt lade publiken för sina fötter. Härefter följde kaffeservering och sedan allsång under ledning av hr Lindblad, Alvesta. Efter denna sammanträdde ”oförberedda talares klubb”, vilken programpunkt lockat speciellt de äldre festbesökarna. Gösta Virdeskog, som ledde sammanträdet, hade nöjet välkomna ett flertal av kommunens spetsar. Trots de ganska tillkrånglade och svåra ämnena utvecklade samtliga talare sina ämnen alldeles förträffligt. Sven Jonsson avtackade de frejdade talarna, ledaren och jurymedlemmarna. Då varken juryn eller publiken kunde avgöra, vilket av talen, som var bäst, auktionerades pristårtan bort och inbringade 29 kr. Programmet i övrigt upptog underhållningsmusik samt folklekar.   Behållningen blev halvtannat hundratal kronor.


Ur Smålandsposten N:o 111 Torsdagen den 19 Juli 1945.

 

Från Blädinge, meddelas:   Den av många efterlängtade, årligen återkommande bastufesten anordnas på söndag i Färanäs.   Programmet inledes kl. 15 med skämttävlingar, vilka beräknas taga en halv timmes tid i anspråk. Därefter samlas intresset och blickarna till etablissemangets scen där sångaren och humoristen Ernst H. Karlsson, Liatorp, adjungerad av amatörer från Blädinge, kommer att svara för ett kabaréprogram under en timme. Dragkampen, som sedan följer väntas bli tilldragande trots att båda lagen endast består av fyra deltagare och där fördelningen är en mot tre. I festarrangemangen ingå som vanligt musik, tombola och gästgiveri.


Ur Smålandsposten N:o 193 Tisdagen den 9 December 1947.

 

Blädingsås nya badhus invigt.  Blädinge badhusförening invigde på söndagen sin nya badhusanläggning med en festlighet i Blädingsås skola.   Fru Anna Nilsson, Blädingsås, välkomsthälsade de 130 festdeltagarna. Sedan hölls årsmötesförhandlingar, varvid styrelsen omvaldes och som efter senare företagen konstitution fick följande utseende: ordf. fru Anna Nilsson, Blädingsås, vice ordf. lantbrukare Sven Johnsson, Färanäs, sekr. lantbrukare Oskar Snygg, Hjälmaryd, vice sekr. fru Vera Johansson, Norra Vare, kassör lantbrukare Olof Andersson, Blädingsås, vice kassör lantbrukare John Aronsson, Norra Vare, samt häradsdomare C.M. Johansson, Södra Vare. Revisorer: lantbrukarna Knut Friberg, Hult, och Bengt Samuelsson, Blädingsås.   Efter förhandlingarna följde kaffeservering. Folkskolebarnen framförde sedan en pjäs, betitlad ”Vad far gör är alltid det rätta” av H.C. Andersen, vilken pjäs inövats under ledning av lärarinnan fröken Maja Lagerlund. Scendekorationerna var vackra, scenerna realistiska och framförandet blev mycket bra. I ett utfyllnadsprogram medverkade sedan Olle Nilsson och Gösta Virdeskog, vilka knep applåder. Som programavslutning utförde skolbarnen stämningsfullt sång under ledning av fröken Lagerlund. Hr Olle Nilsson ledde sedan förtjänstfullt en stunds allsång. Häradsdomare Johansson riktade erkännsamma ord till ordföranden, fru Nilsson, samt utbringade leve och fru Vera Johansson, Norra Vare, överlämnade blommor för energiskt ordförandeskap. Sist framförde lantbrukare Sven Johnsson ett tack till medverkande och besökare.   Den av föreningen uppförda bastuanläggningen är belägen i Blädingsås, på mark avstyckad från Karl U. Nilssons fastighet. Bygget som hittills dragit en kostnad av 9,179 kr., har finansierats genom upplåning och andelsteckning samt genom bidrag från kommunen och från pensionsstyrelsen. En del kompletteringsarbeten återstår. Bastun är av Smålandstyp med badkar. Entreprenörer har varit byggmästare Hilding Johansson, Tångadal, Blädinge, firman Rörinstallationer, Moheda, och elmontör A. Engström, Vislanda.   Badhusföreningen bildades år 1941 på initiativ av fru Anna Nilsson, Blädingsås, vilken sedan under åren som ordförande varit den drivande kraften, i styrelsen värdefullt biträdd av lantbrukaren Sven Johnsson, Färanäs, och Olof Andersson, Blädingsås.

Ur Smålandsposten N:o 49 Torsdagen den 1 April 1948.

Blädinge badhusförening öppnar sin nybyggda välutrustade badhusanläggning fredagen den 2 april.   Allmänheten erbjudes såväl bastu- som karbad. BADTIDER: Fredagar kl. 16 – 18,30 för DAMER Fredagar 18,30 – 21 för HERRAR Välkomna.


Ur Smålandsposten N:o 85 Torsdagen den 5 Juni 1952.

 

Blädinge badhusförening, har hållit årsmöte.   Bastun har under det gångna arbetsåret varit lika livligt frekventerad som tidigare. Dock har antalet skolbarn något minskat. Antalet andelar har ökat med 2 till 179. Bastun har hållits öppen varje fredag. Kassan har omslutit 1,060 kr. med en behållning av 533 kr. Årets driftsöverskott utgjorde 150 kr. Å anläggningen kvarstår en skuld å 1,000 kr. Driftskostnaden har visat sig bliva oroväckande hög, uteslutande beroende på den oekonomiska uppvärmningsanordningen. På förslag av styrelsen beslöts därför att inmontera elektriskt värmeaggregat, vilket föreningen för någon tid sedan blivit offererad för 853 kr. Från svenska föreningen för folkbad utgår till denna nyinvestering ett bidrag av 600 kr. Det beslöts att för medlemmar höja bastuavgiften från 50 till 75 öre.   I festkommittén invaldes Lennart Johansson, Gösta Virdeskog och Torsten Nilsson.   Mötet uttalade sig för att föreningen företager en sommarutflykt.   Styrelsen omvaldes i sin helhet och har följande sammansättning: Sven Jonsson, Färanäs, ordf., Gösta Virdeskog, Ås, v. ordf., Olof Andersson, Ås, kassör, John Aronsson, N. Vare, v. kassör, Oscar Snygg, Hjälmaryd, sekr., Vera Johansson, N. Vare, v. sekr. samt Ivar Dahl, S. Vare. Till revisorer omvaldes Knut Friberg, Hult, och Uno Nilsson, Geramon


Årsberättelsen 1948