Juni

Juni månads minnesmärke:

Sigfridskällan

Sigfridskällan


Sigfridskällan är en offerkälla i Krumsås och finns på toppen av en diabassten enl. foton.

Provbrytning av stenen har gjorts men kvalitén på stenen var för ojämn.

Markägare har rensat källan med jämna mellanrum och som visas så användes källan med hoppas vi resultat om den önskan som mynten vill ge sken av.

Vid tidigare undersökningar så har mynt från 1800 talet funnits i källan.

Brukandet av offerkällor bruka tillskrivas medeltid nyare tid 1500 e.Kr.

Typiska offer var att tvätta sig i vattnet, att offra mynt, nålar och metallstycken.

Man skall notera att det finns en mängd offerkällor som kallas Sigfridskälla runt om i södra Sverige.


Länk till Sigfridskällan (Obs! Skriv in: Krumsås Sigfridskällan, i sök/fritext-rutan)

http://www.fmis.raa.se/cocoon/fornsok/search.html


Från länsstyrelsens inventering

I samband med fornminnesinventeringen omkring 1950 fann man 120 stycken offerkällor och liknande i länet. De finns beskrivna med läge, utseende samt om de är förbundna med någon sägen.   

Under 1983 påbörjade Sveriges Geologiska Undersökning (SGU) arbetet med en hydrologisk karta över Kronobergs län. Som en del i detta arbete påbörjade Länsstyrelsen en inventering av källor för att få en samlad bild av förekomsten av källor i länet.  Målsättningen med inventeringen var att registrera samtliga året-runt-flödande källor i Kronobergs län.   


Genom Länsstyrelsens översiktliga fältarbeten har endast ett fåtal källor påträffats och registreringsmöjligheter saknats, varför Länsstyrelsens kunskap om källförekomster varit svag. För att få tips om ytterligare källor vände sig Länsstyrelsen 1983 till den intresserade allmänheten med en enkät. Resultatet av 1983 års enkätsvar blev knappt 200 inrapporterade källor, men information saknades från delar av länet. 1985 skickades därför återigen en enkät ut, denna gång endast till alla hembygdsföreningar i länet.

Ett flertal källor fältkontrollerades under 1985 samt fotograferades.   

I samband med att hembygdsföreningarna informerades 1995 om inventeringens resultat, ställdes frågan än en gång om ytterligare kunskap fanns i föreningarna om källor.   


Källorna finns inlagda och sökbara i en databas. Vi den senaste uppdateringen år 2006 fanns det 1059 källor registrerade i databasen. Efter 2006 har flera källor återbesökts och uppdaterad information har lämnats till Länsstyrelsen. Databasen har däremot inte uppdaterats med dessa nyare uppgifter. 


Legenden om Sigfrid finns på denna länk

http://www.wadbring.com/historia/undersidor/sigfridslegenden.htm