Utsida almanacka

Utsidan på 2016 års almanacka pryds av

minnesstenen över Slaget i Blädinge 1612.

Kalmar kriget och dess påverkan finns beskrivet på följande länk

http://varendsbygder.se/socknarna/bladinge-socken/


Minnessten över slaget på ”Blädinge svedja”.

Efter att kantor P. G. Vejde väckt förslag har Norra Allbo hembygdsförening vidtagit åtgärder för resandet av ett minnesmärke över slaget på ”Blädinge svedja” för över 400 år sedan.   


Denna olyckliga strid, som slutade med allmogehärens undergång och bygdens fullständiga förhärjning, betecknar slutet på ett sekellångt krigstillstånd för Värendsbygden.

Då fienden nästa gång stod på svensk mark, var det de nyförvärvade landskapen i söder och väster, som fingo ta emot stöten.   

Händelserna 1612 hade under tidernas lopp råkat i fullständig glömska i bygden, men arkiven tala och efter nästa söndag skall även minnesstenen vid vägen utanför kyrkan tala sitt tysta språk till ättlingarna av de män, som här en gång föllo i striden för hem och härd. 

Kostnaderna för minnesstenen täckas till större delen av frivilliga bidrag från sockenborna. I omedelbar anslutning till gudstjänsten på söndag hålles en minneshögtid, varvid kantor P. G. Vejde i ett kort anförande gör några historiska erinringar. 

Blädinge och Vislanda kyrkokörer medverka.   

Efter högtidligheten i kyrkan sker avtäckningen. Denna har landshövding Beskow lovat förrätta, om han inte får något oförutsett förhinder.   


Ur Smålandsposten N:o 192 Tisdagen den 7 December 1937. 

Striden i Blädinge 1612. 

Minnesmärke avtäckt vid högtidlighet i söndags. 

Folkskollärare Vejde skildrar det danska infallet i Värend.   


En säregen högtidlighet ägde i söndags rum i Blädinge, där en minnessten avtäcktes över den starka bonde vakt, som år 1612, förintades i slaget på ”Blädinge svedja”.   

Högtidligheten ägde rum i samband med högmässogudstjänsten i Blädinge kyrka. I det vackra vintervädret hade en talrik menighet samlats. En särskild heder vederfors församlingen därigenom att landshövding Aug. Beskow med fru över voro högtidligheten. Då landshövdingeparet anlände till kyrkan i sällskap med folkskollärare P. G. Vejde, Växjö, med fru, överlämnade två flickor blommor. 

Högmässan inleddes med adventspsalmen 53: ”Bereden väg för Herran”. Vid altaret officierade kyrkoherde K. Holm, Vislanda. Blädinge och Vislanda kyrkokörer utförde efter trosbekännelsen under ledning av kantor Gunnar Johansson, Blädinge, ”Dotter Sion, fröjda dig” av G. F. Händel. Kyrkoherde Holm besteg därefter predikstolen och talade i anslutning till dagens text över ämnet ”När vi tåligt bida efter Herrens tillkommelse”.

Vid altaret tjänstgjorde efter predikan komminister P. I. Hallgren, Blädinge. 

Efter högmässans slut spelade kantor Johansson å orgeln en komposition av organisten vid Roskilde domkyrka, Camillo Carlsen.

Sedan kören sjungit ”Stridsbön” av Otto Lindblad, gav folkskollärare P. G. Vejde en synnerligen intressant skildring över ”Striden vid Blädinge 1612, en episod från Kalmar-kriget”. 

Kantor Vejde angav till en början, att Värend torde vara en av de bygder som mest varit utsatta för krigets olyckor. Beläget längst ute vid gamla gränsen mot Danmark, var det i allmänhet Värend, som i fejderna med vår sydliga granne nödgades ta emot första stöten.

Under långa tider fick allmogen ligga på vakt vid de gamla vägpassen. Åldringar, kvinnor och barn gömde man ofta i skogarna och under tiden plundrades de öde hemmen av tjuvar och stigmän. Och till allt detta kom så utskrivningar och tunga krigsgälder ty ett fredsslut med Danmark på den tiden betraktades ofta endast som ett vapenstillestånd, under det man hade att rusta för ny kamp.

Sverige kände sig på den tiden som den svagare parten och måste därför alltid räkna med krig mot Danmark, som hade svårt att lämna tanken på ett danskt Norden.

Det sista anfallet på Värend skedde i januari 1612. I stark vinterköld gick fienden den 21 januari över gränsen. Då danskarna kommit till Gottåsa har troligen en avdelning sänts norrut på den gamla genvägen mot Alvesta för att plundra och skövla, under det att huvudstyrkan tagit av mot Växjö.

I närheten av Blädinge kyrka stötte den mindre avdelningen på en stark bonde vakt, bestående av  bönder från Blädinge, Slätthög och Mistelås.

Det blev en häftig strid, som slutade med böndernas fullständiga nederlag. De flesta av dem stannade på valplatsen. Striden vid Blädinge har varit helt och hållet okänd för de författare, som sysselsatt sig med studiet av Kalmarkriget. Inte ens någon tradition om det har bevarats till vår tid.


Kantor Vejde fann 1924 vid forskningar i Kalmararkivet de första spåren därav. Vid fortsatta efterforskningar fann han bl.a. i prästerskapets berättelser 1667 angående ”antikviteter” ute i socknarna följande meddelande av kyrkoherden N. Ringius i Vislanda:   ”När den danska fejden var, kom juten här upp, och strax nedom Blädinge kyrka, på Blädinge svedja benämnd, slog ihjäl en hop av bönderna här omkring i församlingarna, och detta vardt också vittnat med kyrkornas sexmän”. Efter att ha givit en kort historik av svenskarnas motanfall och plundringar i norra Skåne samt en redogörelse för de härjningar och plundringar danskarna under sitt endast c:a 10 dagar långa fälttåg i Värend hunnit med, slutade talaren med att ange att ”detta härjningståg endast var en liten detalj i det stora drama, som kallas Kalmarkriget.

Under de år fejden varade, hörde dylika händelser nästan till ordningen för dagen. Men för oss här i Värend utgör emellertid danska infallet 1612 med striden vid Blädinge en tilldragelse av betydelse, värd att dragas fram ur glömskan. Och må den nu resta stenen städse hugfästa minnet av de män, som i farans stund lämnade hem och härd och sina kära för att ila till fosterbygdens försvar. Deras i ädel osjälviskhet gjorda offergärning blev sent känd, men lyse den alltid i Värends hävder”! 

Efter föredraget sjöngs gemensamt psalmen 634: 1–5 ”Bevara, Gud vårt fosterland”.   Efter högtidligheten i kyrkan samlades man vid minnesstenen, som rests på en kulle, strax söder om Blädinge kyrkskola. Här utförde kören ”Stå stark, du ljusets riddarvakt” av Gunnar Wennerberg, varefter ordföranden i Norra Allbo hembygdsförening lantbrukaren Emil Gustafsson, Alvesta, framträdde och frambar ett tack till dem, som genom penningbidrag gjort det möjligt att resa minnesstenen. 

Efter att ha uttalat ett tack till initiativtagarna, folkskollärarna P. G. Vejde och Tage Berggren, Alvesta, hemställde talaren om landshövdingen ville förrätta avtäckningen. Landshövdingen framhöll, att den sten, som här rests, minner om den tid av allvarstyngda dagar, 325 år tillbaka, då krigets olyckor härjade denna bygd. Vi känna tacksamhet, att denna bygd alltsedan dess har fått åtnjuta fredens välsignelse. Vi bringa, sade landshövdingen, en hyllning åt fosterlandet åt de tappra män, som här stredo sida vid sida. Han förklarade så stenen invigd och utbringade ett fyrfaldigt leve för hembygden. ”Du gamla, du fria” sjöngs därefter. 

Riksdagsman P. M. Olsson, Blädinge, nedlade en krans vid stenen från Blädinge socken. ”Må denna minnessten mana oss till tacksamhet mot försynen, som låtit oss leva under fredliga förhållanden. Men må den även mana oss till att göra vårt bästa och göra oss beredda att om så skulle behövas med kraft försvara vår hembygd och vårt fosterland”, sade talaren.   


Minnesstenen är nära två och en halv meter hög och består av grå granit. På framsidan är överst utskulpterat Gustav II Adolfs vapen, en krona, genom vilket går ett svärd och spira. Därunder står årtalet 1612. Texten å stenen är av följande lydelse: ”Denna sten restes 1937 till minne av de allmogemän, som i januari 1612 stupade vid Blädinge svedja vid försvaret av hembygden”.   Nederst å stenen står initialerna N.A.H., vilket betyder Norra Allbo hembygdsförening, som genom resandet av minnesstenen åter visat sin stora kärlek till hembygdens minnen.   

Stenen är komponerad av hr Tage Berggren och huggen av hr Torsten Johansson, Vislanda, som genom detta gedigna arbete visat sig vara en verklig konstnär. 

Efter invigningen hade hembygdsföreningen anordnat ett trevligt samkväm på Bloms pensionat i Blädinge. Här undfägnades gäster och medverkande med kaffe. Tal hölls av landshövdingen, hembygdsföreningens ordförande och kassör, den sistnämnde på vers, kyrkoherde Holm och kommunalordförande Ebbe Olsson, Blädinge. Sångkören medverkade förtjänstfullt även här. Kantor Johansson utbringade till sist ett fyrfaldigt leve för länets avhållne hövding