April

April månad 2022

Ur Smålandsposten N:o 106 Lördagen den 6 Juli 1946.


Alvestaborna får Petersand till badplats. I dagarna har överenskommelse träffats mellan Alvesta köpings friluftsbadkommitté och lantbrukare Henrik Bergstrand i Blädinge om att Alvesta köping skall förhyra badplatsen Petersand för innevarande badsäsong. Friluftsbadkommittén har beslutat att ställa denna badplats avgiftsfritt till allmänhetens förfogande. Beträffande badplatsens iordningsställande till en mera tidsenlig sådan, vill man på köpingshåll inte göra någonting, förrän överenskommelse med markägaren om ett tioårs kontrakt eller köp kunnat träffas. Badplatsen har under många år utnyttjats och bör även nu bli livligt uppskattad av köpingens innevånare och andra.


Ur Smålandsposten N:o 73 Lördagen den 10 Maj 1947.


Inga Blädingebad för Alvestaborna. Alvesta köpingsplaner på att anlägga ett friluftsbad i Blädinge har nu fått skrinläggas, då expropriationsansökan i går återkallades inför expropriationsnämnden. Alvesta köping hade som bekant tidigare anhållit och även fått tillstånd till att expropriera ett markområde, tillhörigt lantbrukaren H. Bergstrand, Blädinge, avsett att användas som friluftsbad. Ägaren hade begärt 40,000 kr. för området och expropriationsnämnden hade ansett 22,300 kr. skäligt. Detta ansåg emellertid Alvesta köping för högt, varför expropriationen återkallades.