December

December


Ur Smålandsposten N:o 144 Torsdagen den 14 September 1933.


 Fynd i Blädinge kyrka. Blädinge kyrka har i dagarna erhållit ökat tillskott till sin förut mycket intressanta historia. Vid de pågående arbetena med inläggande av värmeledning har golvet brutits upp i mittgången, och en gammal mur har blottats. Den sträcker sig från södra ingången tvärs över kyrkan till sakristian. Den över en meter breda muren synes en gång ha varit korvägg till en mindre kyrka. Strax öster om den äldre bänkinredningen finnes i jorden en två meter lång och lika bred murad gravkammare upptill täckt med en ram av grova furustockar. Kammaren innehöll tre större kistor, de två med en ganska simpel form. Den tredje däremot hade konstnärlig uppbyggnad i barockstil. En liten barnkista och några krucifix kommo också till synes vid den tidigare undersökningen. Sedermera har gravkammaren rensats från skräp och murbruk till nära en meters djup. Ett nytt lager av kistor blottades därvid och gravkammaren visade sig ha ett djup av en och en halv meter. Vilka som äro begravda i dessa kistor är svårt att säga, eftersom inga namnplåtar finnas, men man skulle kunna gissa på fru Magdalena Rosenbjelke, Alexander Lagergren, Johan Bordon och Lennart Rosenbjelke, om vilka det säges, att de begrovos i Blädinge kyrka. Av intresse med dessa kistor kan nämnas, att den nyss omtalade barockkistan har mycket vackra beslag av försilvrad plåt. Strax norr om gravkammaren finns emellertid andra kistor av lika stort om inte större intresse, enär de är från en betydligt äldre tid, mycket möjligt ända från medeltiden. Kistorna äro klumpigt byggda, lådformiga och med ett högt välvt lock. De har varit klädda med målat tyg. Placeringen av dessa kistor kan kanske vara en god ledning vid utforskandet av den äldsta kyrkan i Blädinge. Tecken tyda på, att här liksom i Aringsås varit en stavkyrka. Under golvet finnas nämligen ett flertal ekbjälkar med den ena sidan kullrig. Blädinge socken kan känna sig stolt över sina nyförvärvade upptäckter.

 

Ur Smålandsposten N:o 198 Tisdagen den 18 December 1934.


Ett 100-årsminne i Blädinge. I Blädinge firades i söndags minnet av 1834 års tillbyggnad och restaurering av församlingens kyrka. Högtidligheten hade fått formen av en adventsvesper. Det lilla, vackra templet var rikt upplyst, då Blädinge och Vislanda kyrkokörer under ledning av kantor Ernst Rosengren, Vislanda, inledde gudstjänsten med att sjunga ”Advent” av Otto Olsson, varvid orgelpartiet utfördes av kantor Gunnar Johansson, Blädinge. Vid altaret officierade kyrkoherde K. Holm, Vislanda, och komminister P. 69 Hallgren, Blädinge, iklädda mässkrudar. Kyrkoherde Holm utförde sångpartierna i de vackra växelsånger som förekommo i den rikare formen för liturgisk ordning vid adventsvespern. Kören sjöng före predikstolspsalmen ”Dotter Sion, Fröjda dig”, av G. F. Händel. Över dagens aftonsångstext för 1 årg. talade komminister Hallgren. Han gav även en kort historik av restaureringen för 100 år sedan. Redan den 16 maj 1830 beslöts på sockenstämma att restaurera kyrkan. Arbetet skulle påbörjas våren 1831, men på grund av missväxt måste de anskaffade medlen användas till inköp av säd i stället. I hungerns spår följde pesten. Det blev nya utgifter. Men trots allt detta beslöt man att i enlighet med dåvarande biskopens hemställan bygga ett kor i likhet med vad som redan fanns i Vislanda kyrka, varvid utrymmet i kyrkan skulle utökas med sju bänkrader vid vardera sidan, och kyrkan skulle bli i ”betydlig grad förskönad”. År 1833 påbörjades arbetet. Ännu var emellertid inte alla besvärligheter över. Koleran gjorde sitt härjningståg genom landet, och ett protokoll från en sockenstämma i Blädinge 1834 omtalar, att man beslutat förfärdiga sex likkistor av bräder, som skulle använts till kyrkan. I november 1834 hade arbetet framskridit så långt, att kyrkan kunde tagas i bruk. Komminister Hallgren avslutade sin intressanta historik med att läsa psalmen 123: 7 ”Se, så bygger Gud sin kyrka. Se, så prövar han vår tro”. Efter predikan utförde kören ”Hosianna” av Vogler. Under det att kantor Johansson utförde ett postludium å orgeln upptogs framme i koret ett frivilligt offer till förmån för kyrkans prydande. Ett samkväm, i vilket deltogo de i vespern medverkande prästmännen och körerna samt församlingens kyrkoråd, hade anordnats av Blädinge kyrkokör. Under kaffet hälsade kantor Johansson samtliga välkomna och kyrkoherde Holm höll ett anförande, vari han särskilt framhöll sångarnas betydelse vid våra gudstjänster. Den angenäma stämningen förhöjdes med mycken sång, och kvällen avslutades med psalmen 55: 4.