September

September 


Ur Smålandsposten N:o 95 Onsdagen den 25 Juni 1913.

Järnvägsstation i Blädinge. Vid kommunalstämma i Blädinge den 15 juni beslöts med stor enighet att anslå 10,000 kr. till en järnvägsstation vid stambanan inom socknen mot villkor att enskilda närboende bidraga med 1,000 kr. Det ser ut, som om denna för socknen så vigtiga fråga snart skulle få en öfver förväntan lycklig lösning, men äfven inom järnvägskretsar är man mycket intresserad af densamma.

 

Ur Smålandsposten N:o 167 Onsdagen den 27 Oktober 1915.

Blädinge blifvande håll- och lastplats. Järnvägsstyrelsen har sändt riksdagsman P. M. Olsson i Blädinge följande skrifvelse: Järnvägsstyrelsen begärde förliden höst hos k. m. ett anslag af 79,000 kr. för anordnande af håll och lastplats vid Blädinge. Till anläggningarna, som i sin helhet beräknades kosta 91,000 kr., hade intresserade i orten samt kommunen förbundit sig att bidraga med ett kontant belopp af 12,000 kr. Äfvensom att utan kostnad för staten tillhandahålla erforderlig mark. Riksdagen beviljade, med bifall till k. m:ts framställning 30,000 kr. för anordnande af ett mötesspår å platsen. Det torde dock endast bli en tidsfråga, när mötesplatsen kommer att utvidgas till håll- och lastplats, en utveckling som styrelsen har grundad anledning förmoda att ortsinnevånarna i sin mån, vilja kraftigt befrämja. Hos styrelsen pågår för närvarande bearbetningar af från distriktsförvaltningarna ingifna förslag till nybyggnadsarbeten för närmast kommande år. Förslagen slutar på afsevärda belopp och styrelsen, som har att iakttaga största möjliga sparsamhet ifråga om sina anslagsäskanden, kan därför icke med visshet uttala, huruvida Blädingeanläggningen kan beredas plats i det platsförslag, som inom kort skall ingå till k. m:t, eller om detta behof måste undanskjutas för ännu nödvändigare till nästa år, då nu närda förhoppningar om ljusningar i det allmänna läget tros blifva skönjbara. För mötesspåret, som är afsedt att omedelbart utföras, erfordras emellertid en del af de för en till håll- och lastplats utbyggd anläggning i befintliga markområden. Det anses dock att jordförvärfvet icke bör inskränkas till det omedelbart förestående behofvet, utan förvärf redan nu verkställas af en för den blifvande håll- och lastageplatsanläggningen erforderlig mark. Intresserade i orten har ock underhand ställt utsikt ett omedelbart tillhandahållande af dessa markområden. Styrelsen, som sålunda icke missräknat sig på kommunens fasta vilja att understödjande bidraga till det slutliga förverkligandet af den för orten länge åstundade håll- och lastplatsen vid Blädinge anhåller därför att kommunen ville med bekräftande af förenämnda under hand gifna utfästelser, förklara dels att åt statens järnvägar, hvilka för närvarande till sitt förfogande har medel endast för anordnandet af ett mötesspår vid Blädinge, ändock kommer att kostnadsfritt tillhandahållas all för anläggningens utbyggande till håll- och lastplats erforderlig mark, fri från densamma eventuellt påhvilande gravationer, samt dels att kommunens utfästelse af den 29 November 1914 att godtgöra statens järnvägar köpeskillingen för den mark, som kommer att öfverlåtas till statens järnvägar från lönebostället 3/8 mtl krono Blädinge n:r 3 Stom, äfven är bindande för det fall att endast ett mötesspår tills vidare kommer att anordnas vid Blädinge.

 

Ur Smålandsposten N:o 100 Måndagen den 3 Juli 1916.

Den blifvande stationen vid Blädinge. Sedan Blädinge kommun samt enskilda personer i trakten hos järnvägsstyrelsen hemställt, att lastkaj, godsmagasin och frilastspår måtte förläggas i andra lägen än som ifrågasatts i hittills föreliggande förslag till en stationsanläggning vid Blädinge, har järnvägsstyrelsen – enligt hvad Smålandspostens Stockholmsredaktion erfarit – låtit uppgöra tre alternativ, hvilka tillgodoser de framställda önskemålen. Järnvägsstyrelsen har anmodat distriktsförvaltningen i 3:dje distriktet att snarast möjligt inkomma med kostnadsberäkningar öfver stationsanläggningen enligt dessa alternativa förslag. I sammanhang härmed meddelar järnvägsstyrelsen, att då distriktsförvaltningen först nu framställt yrkande på boställshus jämte uthus därstädes och några kostnader för desamma sålunda icke upptagits i de från distriktet insända kostnadsberäkningarna, enligt hvilka järnvägsstyrelsen begärt anslag till stationsanläggningen af k. m. och riksdagen, järnvägsstyrelsen nu icke är i tillfälle att lämna för dessa byggnaders uppförande erforderliga anslag. Järnvägsstyrelsen anmodar distriktsförvaltningen att upptaga detta arbete i sitt förslag till nya samt förändring af befintliga byggnader och anläggningar, som skall till järnvägsstyrelsen insändas instundande höst

 

Ur Smålandsposten N:o 190 Fredagen den 8 December 1916.

Ännu ett förslag till station vid Blädinge. Järnvägsstyrelsen meddelar i skrifvelse till 3:dje distriktsförvaltningen att de af förvaltningen öfversända kostnadsberäkningarna öfver af länsstyrelsen uppgjorda olika ritningar till en station vid Blädinge har styrelsen funnit att de medel, som står till förfogande för en dylik anläggning icke äro tillräckliga för förverkligandet af något af förslagen. I anledning häraf och sedan underhandlingar under hand förts mellan styrelsen och intressenterna för nämnda stationsanläggning har styrelsen låtit utarbeta ytterligare ett 17 förslag till utbyggnad af mötesplatsen därstädes, enligt hvilket kostnaderna väsentligt nedbringas. De förut stridiga åsikterna inom kommunen om lämpligaste sättet för utbyggnaden har därjämte kunnat ena sig om detta förslag, om blott nuvarande vägen från Sissleboda till Blädinge kyrka får korsa järnvägen i närheten af öfvergången inom Blädinge Södregårds ägor. Järnvägsstyrelsen är också af den åsikten, att en korsning i banans plan här bör kunna tillåtas, så länge trafiken å vägen icke är större än som nu är fallet, men bör öfvergången förses med fällbommar, som manövreras från stationshuset. Distriktsförvaltningen anmodas nu att yttra sig öfver det nya förslaget. Järnvägsstyrelsen ifrågasätter att den mark, som enligt detta förslag ytterligare erfordras, tillsläppes af intressenterna kostnadsfritt och styrelsen kommer att göra i sådant afséende härom göra framställning.

 

Ur Smålandsposten N:o 7 Måndagen den 15 Januari 1917.

Blädinge järnvägsfrågor. Tredje distriktsförvaltningen har hos järnvägsstyrelsen hemställt, att om af förvaltningen järnvägsstyrelsens anmodan föreslaget läge af öfvergången å spårplanet inom bangårdsområdet i Blädinge fastställes, medel snarast möjligt måtte begäras till den plana öfvergångens utbytande mot en skenfri korsning. Med anledning häraf har järnvägsstyrelsen anmodat förvaltningen att uppgöra förslag till sådan skenfri vägöfvergång inom Blädinge Södregårds ägor, till hvilken äfven nuvarande vägen från Hjälmaryd till Blädinge kyrka här ledes. Slutligen skall förvaltningen inkomma med uppgift, huruvida icke den af förvaltningen beräknade kostnaden, 100,000 kr., för stationens utbyggnad rätteligen bör minskas med 4,000 kr., motsvarande förut uppgifven i tågmötesplatsen ingående kostnad för en väganläggning, som icke skall komma till uppförande. Järnvägsstyrelsen har äfven aflåtit en skrifvelse till riksdagsman Olsson i Blädinge i ämnet. Styrelsen har låtit utarbeta ett förslag med godsmagasin och lasttåg jämte tillhörande spår, förlagda norr om det blifvande stationshuset, å det redan utfyllda bangårdsplanet därstädes. Styrelsen säger sig vara villig att tillgodose samtliga intressenters intressen, ifall ytterligare en del medel afstås af dessa till styrelsen.

 

Ur Smålandsposten N:o 19 Måndagen den 5 Februari 1917. 

Tågmötesplatsen i Blädinge utbygges till station. Järnvägsstyrelsen har anmodat 3:dje distriktsförvaltningen att sätta igång utbyggandet till station af tågmötesplatsen vid Blädinge. Kostnaderna uppgå till 104,800 kr., därvid den beräknade kostnaden för en väganläggning, som icke skall komma till stånd, utbrutits.

 

Ur Smålandsposten N:o 4 Måndagen den 7 Januari 1918.

Blädinge hållplats, har fr.o.m. den 1 januari förändrats till järnvägs- och telegrafstation, hvarigenom Blädinge socken erhållit den sedan åratal efterlängtade utsträckta järnvägsförbindelsen med öfriga delar af Sverige. Socknens närmaste järnvägsstation har förut varit Alfvesta. (Bilden infogad i efterhand, har aldrig varit publicerad i Smålandsposten).

 

Ur Smålandsposten N:o 86 Måndagen den 2 Juni 1919.

Blädinge tågförbindelser. Med anledning af en framställning från kommunalstämman i Blädinge om tidigare morgonförbindelser med Alfvesta och Wexiö under nästkommande tidtabellperiod har järnvägsstyrelsen bestämt, att godståget n:r 1358, hvilket medför tredje klass personvagn till Alfvesta, gifvits uppehåll i Blädinge. Enligt det af styrelsen fastställda förslaget till nästa tidtabell kommer nämnda tåg att afgå från Blädinge kl. 8,16 och ankomma till Alfvesta kl. 8,31 f.m. Styrelsen framhåller emellertid, att tiden för den nya tidtabellens ikraftträdande ännu ej kunnat fastställas. Dock kan styrelsen meddela, att densamma icke kommer att tillämpas vare sig den 1 Juni eller den 1 Juli 1919.

 

Ur Smålandsposten N:o 144 Onsdagen den 24 September 1919.

Blädinge station. Länsstyrelsen har nu yttrat sig öfver järnvägsstyrelsens bekanta framställning om upplåtelse från stomhemmanet 3/8 mantal krono n:r 3 i Blädinge socken af mark för utvidgning af Blädinge station. Då länsstyrelsen säger sig intet ha att erinra mot bifall till framställningen under villkor att ersättning för den mark, som för ändamålet erfordras skall utgå.

 

Ur Smålandsposten N:o 103 Torsdagen den 1 Juli 1920.

En afslagen ansökan. K. m. har afslagit Blädinge kommuns bekanta anhållan att för nyoch ombyggnad af vägar samt till upplagsplatser och byggnadstomter vid Blädinge nyanlagda järnvägsstation får från eklesiastika lönebostället 3/8 n:r 3 Stom i Blädinge socken inköpa ett område om 15 hektar beläget invid nämnda järnvägsstation å ömse sidor om järnvägen.