Juli

Juli 2022

Mor Ida var tillsammans med sina barn, Jenny, Dagmar, Janne och Einar kom att köpa det som blev Bloms pensionat.


Ur Smålandsposten N:o 90 Tisdagen den 11 Juni 1940.


Norra Allbo hembygdsförening, höll i söndags årsmöte med sommarfest, vilken förlagts till Bloms pensionat i Blädinge. Från skilda delar av häradet hade man samlats för att deltaga i festen, som var trevligt arrangerad. Förhandlingarna inleddes med ett hälsningsanförande av ordförande, lantbr. Emil Gustafsson, Alvesta. Vid senaste årsskifte uppgick medlemssiffran till 630, vilket innebär en ökning med 7. Liksom föregående år har styrelsen kunnat konstatera, att föreningens årsbok även under 1939 varit en av de förnämsta orsakerna till medlemsökningen. Helt naturligt har det allvarliga tidsläget i någon mån lagt hinder för föreningens verksamhet. I arbetet för skapandet av kultursamlingar och hembygdsgårdar inom verksamhetsområdet varit ett önskemål, att frågan om den planerade hembygdsgården i Hjortsberga bringats närmare sin lösning. Av olika omständigheter har detta emellertid ej kunnat ske, och det anslag å 500 kr., som föreningen beviljat vid 1939 års stämma, har ännu ej kunnat användas för sitt ändamål. Under det gångna året har bl.a. ett märkligt fornfynd inregistrerats från Alvesta, under grävningar i kvarteret Ekbacken funnit en s.k. brandgrop – en i vårt landskap sällsynt forngrav från brons- eller järnåldern. Troligen är det det första fyndet av en dylik grav i Allbo härad. Tyvärr var emellertid graven så raserad vid upptäckten, att någon vetenskaplig undersökning icke kunde verkställas, men vid en besiktning, som gjordes av föreningens sekreterare Tage Berggren, fann man bl.a. en spånskrapa av flinta samt krukskärvor, vilka buro spår av brand. Vidare har i samband med ett planerat vägbygge söder om Alvesta en fornminnesundersökning gjorts av ett bygravfält i Benestad. Vid undersökningen som leddes av amanuensen Jan-Erik Anderbjörk, gjordes en del intressanta fynd. I en artikel i årets hembygdsbok kommer hr Anderbjörk att närmare redogöra för undersökningen. Föreningens samlingar har i någon mån utökats. Bl.a. må nämnas, att till samlingarna skänkts ett porträtt av Skol-Anna, på sin tid lärarinna i Blädinge. Även bild- och klipparkivet har ökats. Beträffande klipparkivet vill styrelsen rikta en uppmaning till medlemmarna att ur tidningarna klippa notiser och artiklar om och från hembygden. Årsboken 1939 fick för sitt gedigna innehåll och vackra utstyrsel ett gott mottagande. I anmälningarna lovordades den som en hembygdsbok av största värde. En god del av förtjänsten för årsbokens framgång och popularitet måste tillskrivas föreningens sekr. Tage Berggren, som på ett kunnigt och omsorgsfullt sätt att redigera boken. Kassabehållningen är kr. 3,121:84. Föreningens arbete skall fortgå på samma linje som förut med inventeringar av värdeföremål, byggnader samt bevarandet av gamla byggnader från förstörelse etc. Nästa årsstämma beslöts förläggas till Hjortsberga med Alvesta som reserv. Vidare beslöts utgiva årsboken för 1941. Efter årsmötet vidtog festen. De till 500 personer uppgående festdeltagarna hälsades av hr Emil Gustafsson. Blädinge sångkör under ledning av kantor G. Johansson utförde på ett förtjänstfullt sätt körsång, varefter komminister P. I. Hallgren, Blädinge, höll ett med största uppmärksamhet åhört föredrag över ämnet ”Färgväxter och läkeörter i forna tider”. Talaren avtackades med hjärtliga applåder. Så blev det åter sång av kören, varpå författaren O. Fagerberg höll föredrag om ”Ljus och jord”. Efter ytterligare sång blev det paus för kaffedrickning. Syskonen Nygren och hr G. Johnsson, Alvesta, underhöll med sång och musik, och Alvesta godtemplares teatercirkel uppförde lustspelet ”Moster Fina blir kär”, som livligt uppskattades. Kören sjöng stämningsfullt ”Sveriges flagga” av Alfvén, och avslutningen förrättades av hr Gustafsson


Ur Smålandsposten N:o 115 Lördagen den 29 Juli 1950.


Rättegångs- och polissaker. Fräck stöld. Natten till i går stals en bilring från en lastbil i Blädinge, och kuppen vittnar om stor förslagenhet hos tjuvarna. Det var åkeriägaren E. V. Olsson från Malmö, som under natten blev bestulen på ett reservhjul till sin lastbil, vilken varit stående i skogskantens vänstra sida vid Bloms pensionat i Blädinge, där den bestulne några dagar vistats på semester. Bilen hade varit inkörd i skogen, så att den kunde synas från vägen, varför den bestulne håller för troligt, att förövaren av stölden varit någon som passerat platsen. Det stulna bildäcket beskrives vara av fabrikatet Lee med dimension 10,00 x 20 monterat med innerslang och fälg, vilket allt värderas till 800 kr. Däcket hade varit placerat baktill under bilens lastflak. Vidare hade förövarna gjort försök att bryta sig in i bilens förarhytt. Fönsterrutan hade sönderslagits med en skruvmejsel eller liknande. Även tvenne dimlyktor stal tjuvarna. Ett par pensionatsgäster hade under natten på Vislandavägen i närheten av Oby sett två manspersoner, den ene rullande på en ovanligt stor bilring, och den andre ledande tvenne cyklar på väg mot Vislanda. Den stulna bilringen har en vikt av c:a 150 kg. Strax därefter hade samma gäster mött en s.k. långtradarebil på väg mot samma håll som männen gått. Föraren av denna lastbil vill landsfiskalen gärna komma i förbindelse med, enär han måste ha kört om tjuvarna och således bör sitta inne med för polisen viktiga upplysningar. Tjuvarna är i 30 – 40-årsåldern. Den ene av dem var iklädd en brunaktig lumberjacka och troligen basker och sannolikt under medellängd, den andres signalement är icke känt.